south - generally for informational stuff, also could be for status bar

Thông tin hiện trạng
Thông tin quy hoạch
Quản lý hồ sơ thiết kế

Hồ sơ thiết kế: Click

Văn bản pháp lý: Click

Hồ sơ thiết kế
  Chú giải

   kết quả

   Tìm kiếm đối tượng
   Theo thuộc tính
   Khu vực
   Chọn chỉ số
   #Tên